ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายในจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ทุกตัวมาตรฐานได้คะแนนเต็ม  ๑๐๐  %