คณะผู้บริหาร


ดร.วุฒิชัย นุตกุล

ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต
 

นางวิภา อิทธิพงศ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการ
 

นางสาวศิริพร จันทโชติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 

ครูจิดาภา อิทธิพงศ์

ตำแหน่ง ผูช่วยผู้อำนวยการ