ข่าวประชาสัมพันธ์


ไวรัสโคโรน่า 2019

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

จึงขอประกาศเลื่อนการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนของนักเรียน

เป็นวันที่ 20 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2563 และ

เลื่อนกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ : กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา