ข่าวประชาสัมพันธ์


การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนอนุบาลจิดาภา

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา