บุคลากร


ครู แสงหล้า นะถา

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล
 

ครู จันทนา เปิ้ลสมุทร

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นเตรีมอนุบาล
 

ครู พรรณทิพา มีสาวงษ์

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
 

ครู ศูจิกา นกแก้ว

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
 

ครู สารภี คอนเล็ก

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
 

ครู รุ่งอรุณ สว่าง

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
 

ครู พัชรินทร์ รสรื่น

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
 

ครูสุพัตรา อุดานนท์

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
 

ครู สุมาลี กลิ่นผกา

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
 

ครู ศิริพร เพ็ญสุข

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
 

ครู ดวงรัตน์ โตชมภู

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล2/2
 

ครู ภาวนา หมอสินธ์

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
 

ครู ไพสุดา บุญนาค

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล1/1
 

ครู จันทิมา คุณากรวงศ์

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
 

ครู สอาด จันโททัย

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
 

ครู สุวารี พีระชัยรัตน์

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
 

ครู ประพิศ รอบเมือง

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
 

ครู วารุณ นุตกุล

ตำแหน่ง งานบรรณารักษ์
 

ครู กชกร รังษีสัจจะ

ตำแหน่ง งานเทคโนโลยี